Dreadlocks

رویای در مورد dreadlocks نماد یک طرز فکر است که آرام است و یا هرگز فکر می کند چیزی یک مشکل است. منفی, dreadlocks ممکن است تنبلی و یا برخی از منطقه از زندگی خود را که در آن شما متوجه خودتان را به یک گوف بال منعکس. همچنین می تواند نشانه ای باشد که شما آنقدر نگران چیزی نیستید که شخص دیگری است. در زندگی واقعی او به تازگی با دوست دختر خود را با درک دوستانه متقابل شکسته بود.