جلبک دریایی

داشتن تعامل و یا برای پیدا کردن و یا دیدن جلبک، هنگامی که شما در حال رویا، می تواند به عنوان نماد وابستگی به شهود با اعتماد به نفس کامل تفسیر. شما نیاز به غریزه خود را اعتماد و اعتماد بیشتر به خودتان.