دستبند

رویای در مورد دستبند نماد محدودیت ذهنی و عاطفی، و یا عدم آزادی به فکر کردن و یا بیان خود را به عنوان شما لطفا. شما یا کسی که محدود، مهار شده، و یا توسط یک فرد یا وضعیت دیگر کنترل می شود.