دستبند

رویای در مورد دستبند نماد احساس خود را از محدود بودن و یا محدود در توانایی های خود را. شما ممکن است احساس کنید که چیزی در زندگی خود را نگه داشته است. دستبند همچنین می تواند نشانه ای باشد که شما واقعا از آنچه شما در زندگی خود انجام می دهند ناراضی هستند. شما ممکن است احساس ارتباط با یک مشکل. شما نمی توانید از مهارت های خود استفاده کنید و یا به هیچ وجه عمل کنید.