دستبند

رویای دستبند نماد تاسف بار است. اگر در رویا شما دستبند, آن را نشان می دهد که چیزی یا کسی در حال تلاش برای گرفتن موفقیت دور از شما. فرصت ها برای شما خاموش شده است. شما در حال تجربه از دست دادن قدرت و اثربخشی. متناوبا, ترس و شک خود را ممکن است شما را نگه دارید. برای دیدن دیگران دستبند و یا قرار دادن دستبند بر روی دیگران نشان می دهد که شما بیش از حد دارای.