ساخته شده

هنگامی که شما در خواب, خواب و دیدن یک چشم انداز است که شما کشیده شده است, آن را نشان می دهد که نظرات و اعتقادات دیگران بر شما مجبور. شما احساس فشار از کسانی که می خواهند شما را به انجام کاری که شما با راحت نیست.