پنبه

اگر شما در حال چیدن قطعات پنبه، پس از آن چنین رویا نشان می دهد سرخوردگی و ناامیدی شما رنج می برند، به دلیل تمام تلاش های شما را به آن قرار داده است، اما تنها نتایج بسیار پایین تر دریافت کرد. متناوبا, رویا ممکن است آرامش ذهن خود را نشان می دهد. اگر شما با استفاده از قطعه ای از لباس است که از پنبه ساخته شده است، پس از آن چنین رویا نشان می دهد سلب.