بالا رفتن (افزایش در هوا)

رویای دیدن شما صعود، نشان می دهد آزادی و نجات چیزی است که باعث می شد شما احساس ناامنی و محدود. برای دریافت تفسیر بهتر از رویای خود را، لطفا به معنای پرواز را بررسی کنید.