آب نبات پنبه

آب نبات پنبه در یک رویا، نشان دهنده رضایت از زندگی خود را. شايد از چيزي که دارید خوشحال باشيد رویا همچنین می تواند خاطرات روزهای کودکی خود را نشان می دهد.