تار

رویای چیزی است که تار نماد احساسات خود را از عدم اطمینان در مورد چیزی است. عدم وضوح. سردرگمی. این کاملا درست نیست که چه چیزی را به یک فرد و یا وضعیت در زندگی واقعی فکر می کنم. قادر به تشکیل یک نظر محکم در مورد چیزی نیست. احساس نیاز به اطلاعات بیشتر قبل از تصمیم گیری و یا رسیدن به یک نتیجه گیری.