سیر

اگر خواب می دیدید و در رویا، دیدید که سیر می خورید، به معنای عملی بودن و حساسیت آن در مسائل قلب است؛ تو به امنيت نگاه کن، در مورد عشق. این که آیا شما در خواب در هر زمینه ای در مورد، و یا شما با دیدن یک وصله سیر، اعلام افزایش خود را به ثروت و برترین در کسب و کار خود را.