تره فرنگی

هنگامی که شما تره فرنگی را در یک رویا می بینید، پس چنین رویایی نشان دهنده پیروزی و ایمنی است.