لیفتراک

رویای در مورد لیفتراک نماد تصمیم گیری و یا خود کنترل است که در سازماندهی مجدد آرمان ها و یا اولویت متمرکز شده است. لیفتراک می تواند امتیازات قابل توجه و یا چشمگیر را منعکس کند. همچنین می تواند به وضعیتی اشاره کند که به شما انگیزه می دهد تا در دیدگاه ها یا اولویت های خود تجدید نظر کنید. شما یا کسی که می دانید ممکن است احساس نیاز به به تعویق انداختن اهداف خاص و یا به دنبال اهداف بیشتر مرتبط. رویای تعقیب شدن توسط کسی در لیفتراک می تواند نشان دهنده ترس از تغییر و یا تمایل به جلوگیری از دادن اولویت های خاص و یا اهداف. رویای داشتن یک تصادف با لیفتراک ممکن است یک اولویت گمراه کننده باشد. شما ممکن است به حال ~تغییر قلب~ که شما به پایان رسید تا پشیمانی.