بیگانگان

رویای در مورد بیگانگان نماد جنبه هایی از شخصیت خود را که ناشناخته، ناشناخته و یا غیر معمول است. بیگانه همچنین می تواند یک وضعیت در زندگی خود را نشان می دهد که شما نمی توانید هر کاری در مورد انجام دهد. شما همچنین ممکن است در حال تماشای, و یا سعی کنید چیزهایی که برای شما طبیعی نیست. چیزهایی که می تواند دشوار باشد برای توضیح و یا درک. رویای بیگانه بودن نماد احساسات خود را از ناظر بودن، غیر قابل قبول بودن و یا اشتباه درک شده است. شما ممکن است احساس می کنید که اگر شما تعلق ندارد، و یا در آن جا نیست.