افسون

برای رویا که شما تحت طلسم افسون نشان دهنده نفوذ دیگران است. شايد رفتارت دستکاري شده باشه متناوبا, این بدان معنی است که کسی در تلاش برای انجام یک کار بد برای شما.