بیگانگان

اگر شما رویای بیگانه بودن نشان دهنده بخشی از شما است که هنوز آشکار نشده است. معنی دیگر از رویای خود را تمایل خود را به فرار برای مطمئن است. این رویا همچنین می تواند نماد خیالات و حساسیت عمیق خود را. هنگامی که شما در حال رویای ربوده شدن توسط بیگانگان آن را نشان دهنده دستگیری خود را از دست دادن کسانی که شما را دوست دارم و به این معنی است که شما نمی خواهید به شکست روح خود را توسط هر کسی را ببینید. نشانه دیگر از دیدن بیگانگان می تواند ترس خود را از مواجه شدن با مردم جدید و اتخاذ در یک محیط جدید است که شما هرگز به قبل از. شما با داشتن مشکلات در حالی که خود را به محیط جدید معرفی. شما در حال تلاش برای مقابله با افراد جدید و یا شغل های جدید. این رویا همچنین می تواند یک معنی برای شما فراموش کردن, نه پیدا کردن که شما نگران.