بیگانگان خزندگان

رویای در مورد بیگانگان خزندگان نماد حس قدرتمند خطر است. ترس های قدرتمندی که شما را کنترل می کند. یک وضعیت خطرناک است که شما نمی توانید هیچ کاری در مورد انجام, و یا که شما باید با زندگی می کنند. بیگانه خزندگان نشانه ای است که شما در حال ترس از موقعیت هایی است که احساس توقف ناپذیر است. طرفداران دیوید Icke ممکن است آن را جالب بدانند که نظریه دیوید Icke از همه قدرتمندترین مردم در جهان خزندگان است که احتمالا به دلیل توهم نمادین است که منعکس کننده حس تمام قدرت از خطر آنها را در Illuminati می بینند. هر کسی که تا به حال مصاحبه دیوید Icke که دیده است به احتمال زیاد بیگانه Reptilian را تجربه کرده است توهم است که با استفاده از نماد رویایی.