تهوع

رویای تهوع آور بودن نماد احساسات مایل به انجام هیچ کاری به جز اعزام یک وضعیت منفی یا نامشخص است. پشیمان از تصمیم به تلاش برای مواجه شدن با یک مشکل. داشتن مشکلات بسیاری در مقابله با احساسات صادقانه خود را به عنوان شما با یک مشکل مواجه.