خوراک

دیدن و یا خرید مواد غذایی حیوان خانگی در یک رویا منعکس کننده یک جنبه از شخصیت خود را، که در حال تشویق و یا ~تغذیه~. رفتاری که به نفع شما در حال افزایش است. منفی, آن را می تواند به یک مشکل عاطفی است که در حال تشدید اشاره. بخش تم های حیوانی را برای نگاهی عمیق تر به نمادگرایی حیوانات ببینید.