دفن

رویای در مورد مراسم تشییع جنازه نماد برخی از جنبه های زندگی خود را که شما متوجه در حال پایان است. آخرین لحظه برای زندگی، و یا شما در راه فکر می کنم. یه چیزی رو رها کنم مثبت, دفن ممکن است آگاهی خود را از عادات بد و یا موقعیت های منفی در حال آزاد شدن منعکس. منفی, شما ممکن است احساس ناامیدی و یا پشیمانی در نیاز به دست دادن چیزی که دوست دارید.