شکم، شکم، شکم

رویا، که در آن شکم خود را می بینید، افکار و ایده هایی را نشان می دهد که در حال تبلور هستند و به واقعیت می آید. شاید شما آماده برای رسیدن به درک ایده هایی که در ذهن شما برای مدتی بود. شکم همچنین می تواند احساسات سرکوب شده در کشتار نشان می دهد. شاید شما باید اعتماد بیشتر در مورد آنچه شما می توانید دریافت کنید. اگر شکم را می بینید، که حاوی نوزاد در آن است، پس چنین رویایی برای احساساتی که قرار است بیرون بیاید، یادداشت می کند. اگر شما در حال خراش شکم خود را در یک رویا, سپس چنین رویا ممکن است محرک داخلی است که باعث احساس گرسنگی نشان می دهد.