امداد رسانی

رویای تسکین, نشان می دهد که شما در حال تلاش برای کاهش تاثیر پیام رویایی و تصاویر. شما ممکن است داشتن یک رویای ناراحت کننده و آگاهی خود را به دنبال کاهش تاثیر. بايد استراحت کني. قضاوت و تصمیمات خود را با دقت ارزیابی کنید.