روح

رویا، که در آن یک رویا از نداشتن روح، نشان می دهد دولت در مورد رویاپرداز است که ناتوان است. که قادر به تشخیص خود را به عنوان بیش از یک بدن است. رویا همچنین می تواند نشان دهد که رویاپرداز احساس شرم از خود، بنابراین او احساس بی روح. احتمالاً رویاپرداز نه تنها با خود، بلکه با کسانی که توسط او احاطه شده است، ارتباط خود را از دست داده است. در عوض، رویا می تواند نماد حالت معنوی بالای ذهن خود باشد، به خصوص اگر رویاپرداز روح خودش را می بیند.