المناک

رویای در مورد almanac نماد پیروی از شورا، به دنبال آینده و یا حل مشکلات بر اساس فرضیات. پس از یک دوره از عمل آنها در آنچه انتظار می رود و یا فرض پایه. در نظر گرفتن احتمالات. منفی, almanac می تواند نشانه ای است که شما نیاز به فکر می کنم بیشتر برای خودتان و یا اقدامات احتیاطی بیشتر برای اطمینان از ثبات. این ممکن است یک ایده بد اجازه می دهد تا فرضیات به راهنمای تصمیم گیری های خود و یا انتخاب های مخاطره آمیز بدون در نظر گرفتن غیر منتظره. دست کم گرفتن بیش از حد و یا دست کم گرفتن که یک وضعیت کامل خواهد بود.