دریاسالار

هنگامی که شما رویای دریاسالار بودن، آن را به معنی فرد به عنوان بالقوه، اعتماد، هوشمند، معقول و معقول زمانی که تصمیم گیری های مهم است. شما نمی ترسید که مسئولیت اعمال خود را به عهده بگیرند. دریاسالار همچنین می تواند نشانه ای از پدر یا شخص با تسلط باشد. این شخص در حال ایجاد تاثیر بر همه است.