مشک

بوی مشک، یکی از بستگان گل میمون است که قبلا برای بوی مشک خود را کشت، در رویا، نشان می دهد که شما شادی در شرایط شما حداقل انتظار پیدا کنید.