ناهار

رویای در مورد ناهار نماد آنچه شما در حال فکر کردن و یا احساس به عنوان شما را وارد مرحله متوسط از یک پروژه و یا درس زندگی.