ناهار جامعه

رویای در مورد شام بی اهمیت نماد یک وضعیت در زندگی خود را که در آن هر کس باید به انجام بخش خود را. مردم و یا موقعیت های که نیاز به همکاری برای رسیدن به یک هدف. احتمالا بازتابی از اهداف خانواده یا جامعه است. شام بی اهمیت نیز می تواند طرح خود را از مردم در اطراف شما همه کمک به تجربه شما داشتن نشان می دهد. مثال: یک زن یک بار خواب شام بی اهمیت در عقب نشینی اردوگاه. در زندگی واقعی او کار خود را از دست داده بود. دوستان و خانواده او همه انجام بخش خود را برای کمک به او کار جدید.