آدم ربایی

رویای ربوده شدن نشان می دهد که شما توسط شخص دیگری در زندگی خود را فرمان. اگر شما رویای دیدن کسی ربوده می شود، به این معنی است که احتمال اخبار پیش بینی نشده در زندگی شما وجود دارد. با این حال ، فقط برای اخبار خوب صبر کنید ، به عنوان معنای رویا نشان دهنده چیزی غیر منتظره است ، اما آن است که لزوما خوب نیست ، محتاط و متمرکز اقامت.