پین بالشتک

برای دیدن و یا استفاده از بالشتک سنجاق به عنوان رویا با نماد مهم برای رویاپرداز توضیح داده شده است. این رویا به معنی مشاهدات آردور و یا نظرات دردناک است. احساس استفاده و دستکاری میکنی متناوبا, شما ممکن است در تلاش برای آسیب رساندن به دیگران با کلمات تیز و نگرش منفی خود را.