پد لیلی

رویای در مورد یک پد لیلی نماد تناقض اعتقادات است. یک فرد یا وضعیت همیشه با انجام برعکس آنچه شما انتظار آنها را شگفت زده.