فضای بیرونی

رویای فضای بیرونی نشان دهنده خلاقیت شما است. همچنین ممکن است نشان می دهد که چیزی یا کسی از هیچ جا ظاهر شده است.