پرندگان

رویای تغذیه پرندگان با پرندگان نماد امید، الهام و انگیزه است. شما می توانید پرورش ویژگی های برتر، معنوی خود را. متناوبا, بسیاری از پرندگان منعکس کننده پاداش کافی برای تلاش های خود را.