پرندگان

اگر شما رویای بذر پرنده, سپس چنین رویایی نشان می دهد که چگونه شما در حال رشد به عنوان یک فرد بهتر به حرکت در. رویای در مورد تغذیه پرندگان نیز به درک اهمیت دادن به دیگران اشاره می کند. شما کسی که مایل به دادن کمک و یا چیزهایی که لازم است به کسانی که در جستجو هستند. رویا همچنین نشان می دهد شادی در زندگی خود را که شما را از طریق کار سخت خود را دریافت خواهید کرد.