کیمیاگری

هنگامی که شما رویای کیمیاگری نشان می دهد که شما اشتباه زمانی که تلاش برای تغییر خود را به بهترین فرد شما هستند. این رویا همچنین می تواند زمان دشوار پیش رو را نشان می دهد. شما ممکن است برخی از چالش ها، اما عصبی نمی شود، سپس شما مشکلات را حل خواهد کرد، شما عواقب بزرگ داشته باشد.