محراب

اگر محرابی را در رویای خود می بینید، نماد پیشکش ها و اتسخرات شخصی شما به کسی است که در زندگی شما بسیار مهم است. معنی دیگر این رویا نگرانی های خود را در مورد روح شما است. اگر می بینید که کاهن در کنار محراب ایستاده است، نشان دهنده اختلاف نظر ها و خطوط در زندگی شخصی یا کار شماست. ممکن است برخی از مشکلات مالی وجود دارد، اما با گذشت زمان، همه چیز آن را در هر ثانیه خود را حل کند.