اسکلت

اسکلت در یک رویا نشان دهنده آغاز یا پایان پروژه است. اولین نکته ای که رویاپرداز مایل به شروع به انجام کارها از ابتدا، بنابراین اسکلت می ایستد به عنوان اساس یک شی داده شده است. از سوی دیگر، رویا ممکن است چیزی است که برای مدت طولانی به پایان رسید نشان می دهد. شاید برخی از روابط و یا کار من انجام شده بود به پایان رسید.