چپ خارج

رویا در مورد احساس چپ نماد احساسات خصوصی بودن، سوء تفاهم و یا تهدید است. شما همچنین ممکن است احساس ترک و یا شامل نمی شود. انتظار برای پدر و مادر بسیار معمول رویای ترک شدن. این احتمالا منعکس کننده احساسات خود را در مورد شریک زندگی خود را بیشتر بر روی نوزاد از آنها متمرکز شده است. نشانه ای که شما ممکن است نیاز به تلاش برای صبوری بیشتر با بیماری همسر خود و یا باز تر در مورد احساسات خود را به همسر خود را.