بالا

رویای بلندتر بودن از دیگران نماد حس برتری یا احساس بهتر بودن است. احساس اینکه شما یا شخص دیگری باهوش تر، قوی تر، غنی تر یا پیچیده تر است. رویای چیزی است که بالاتر نیز می تواند ایده های بهتر و یا روش نشان می دهد.