بالا

اگر شما احساس بلندتر از فرد هماهنگ, سپس این بدان معنی است که شما در حال مغرور. شاید شما احساس بهتری نسبت به برخی از مردم چرا آنها احاطه شده است. از سوی دیگر، رویا می تواند نشان دهنده احترام و قدرت باشد. رویا، که در آن افراد دیگر بلندتر از شما هستند، عدم اعتماد به نفس را نشان می دهد. شاید شما احساس می کنید که شما انتظارات دیگران را برآورده نمی کند. مطمئن شوید که خودتان را تحقیر نمی کنید، زیرا هیچ کس بهتر از شما وجود ندارد.