سخنرانان (استریو)

رویای در مورد بلندگوهای استریو نماد ارتباط احساسات است. حرکات کلامی یا غیر کلامی که به دیگران هشدار می دهد که چگونه شما احساس می کنید. توانایی خود را برای دریافت احساسات خود را بیان. موسیقی بیرون آمدن از یک سخنران می تواند نوع احساس شما و یا شخص دیگری در حال بیان منعکس کننده است. رویای در مورد صداهای عجیب و غریب آمدن از یک بلندگو می تواند پیام های گیج کننده است که شما و یا شخص دیگری در حال دادن در مورد احساسات واقعی خود را نشان می دهد.