آمار

رویای در مورد آمار نماد علاقه خود را به مشاهده هر جزئیات کمی در مورد یک فرد و یا وضعیت است. تلاش برای یادگیری آنچه انجام می دهد و یا کار نمی کند. همچنین می تواند نمایندگی از تلاش خود را برای آزمایش یک فرد و یا وضعیت از تمام زوایای. انجام همه چیز شما می توانید به فریب کسی و یا بیش از یک مشکل. منفی, آمار می تواند نشانه ای است که شما در حال هدر دادن وقت خود را با یک مشکل. متناوبا, آمار می تواند نشانه ای است که شما با توجه به تمام جنبه های مثبت یا منفی از یک تصمیم. شما ممکن است سوالاتی در مورد یک فرد یا وضعیت داشته باشد.