ارتفاع

اگر شما به ارتفاع بسیار بالای چیزی رسیده اند، پس چنین رویایی وعده دستاوردهای باشکوهی را می دهد که باقی خواهد ماند. رویا، که در آن شما از ارتفاع می ترسند، نشان می دهد عدم شجاعت برای رفتن به آنچه شما واقعا می خواهید.