ارتفاعات

رویای در مورد بودن تا بالا نماد حس مشتاق تر از دستاورد است. شما ممکن است احساس برتری نسبت به دیگران در برخی از راه. شما همچنین ممکن است احساس کنید که شما غلبه بر یک چالش بزرگ و یا سخت کار می کرد برای رسیدن به جایی که شما هستند. رسیدن به اوج موفقیت و یا یک چالش. ارتفاع نیز می تواند نمایندگی از دانش خودی و یا احساس هوشمندانه تر از دیگران باشد. منفی, ارتفاع می تواند احساس خطر و یا خطر منعکس, به عنوان شما در حال کار به سمت یک هدف یا دستاورد. ترس از از دست دادن آنچه شما به دست آورده اند تا آنجا که شما همچنان به پیشرفت. خواب در ترس از ارتفاع می تواند ترس از موفقیت منعکس, و یا که شما در خودتان باور به اندازه کافی. احساس می کنم که شما به خوبی به عنوان دیگران فکر می کنم شما نیست.