توهم

برای داشتن توهم نماد مبهم از رویاها است. رویای آن می تواند نماد یک تصویر از ناخودآگاه خود را. آنها همچنین ممکن است نشان دهنده حالت غریزی طبیعی از ذهن و احساسات شما نمی خواهید به صورت. رویای شما ممکن است به شما گفتن به ماندن هشدار بیشتر و بیان خود را به وضوح بیشتر. متناوبا، آن را به خود فریب اشاره دارد. چي داري سعي ميکني مخفي بشي؟