اجاره

رویای پرداخت اجاره نماد مسئولیت ها و تعهدات شخصی است. هزینه شخصی برای آنچه که ما و یا می خواهیم. چيزي که ازت انتظار داره رویای در مورد جمع آوری اجاره خانه و آپارتمان نماد تعهدات و یا مسئولیت های شما از دیگران انتظار می رود.