اجاره

رویای که شما در حال پرداخت اجاره نشان دهنده مسئولیت های شخصی و حس استقلال خود را.