آلوم، آلمن

هنگامی که شما رویای آلوم در رویای خود را به معنای ناامیدی از چیزی که شما می خواهم شما را به عنوان بخشی از طرح خود را انجام دهید. هنگامی که شما رویای خوردن آلوم به این معنی است که چگونه متاسفم من برای چیزی بد و مضر شما در گذشته انجام داده اند برای کسی که آن را سزاوار نیست. این رویا نشان دهنده گناه و بی گناهی خود را که شما رنج می برند. مطمئن شوید که شما را نجات اشتباهات شما ساخته شده و تنها پس از آن شما قادر خواهید بود برای زندگی در صلح.