آلومینیوم

هنگامی که شما رویای آلومینیوم نشان می دهد که چگونه آسان است برای شما به نگه داشتن آنچه متعلق به شما. این رویا نماد چقدر شما قادر به ایجاد بیشتر از چیزهای کوچک است. مهم نیست که اگر شما به چیزی بزرگ ادامه, اما هنگامی که شما نتیجه, مهم نیست که اگر آن چیزی بدتر و سپس شما انتظار می رود, آنچه مهم تر است توانایی خود را به خوشحال از شما دریافت کنید. این بدان معنی است که شما مسئول در طول کنترل ثروت خود را.