دانش آموزان

رویا در مورد دانش آموزان نماد جنبه های شخصیت خود را با مسائلی که علاقه و یا نگران او. شما در مورد چیزی و یا تجربه اضطراب در مورد چیزی نگران. لباس، رنگ پوست، اعمال و یا کلمات صحبت شده توسط یک دانش آموز منعکس کننده چگونه آن است که نزدیک شدن به یک مسئله است که نگرانی و یا نگرانی شما. رویای دانش آموز بودن نشان دهنده نگرانی یا اضطراب شما در مورد مشکلات یا موقعیت های خاص است. آیا شما اهمیت می دهند آنچه شما فکر می کنم و یا شما در مورد چیزی نگران.